Endnu et indlæg fra ukuelige Dorte Halling om Bystævneforbindelsen

For en del uger siden kunne vi her i netavisen præsentere et interessant indlæg fra en af vore lokale ildsjæle, Dorte Halling. Det skabte en hel del debat, og fik den nye formand for Lokaludvalget, Christoffer Rosenkrands til tasterne. Men Dorte Halling er ikke tilfreds med svaret og vil i dette nye indlæg komme med en del korrektioner. Det er godt nok blevet lidt langt, men giv det en chance, da der fremkommer en hel del interessante oplysninger.
Vedrørende Bystævneforbindelsen
Jeg har læst formand for Lokaludvalget Christoffer Rosenkrands svar på mit indlæg i 2700 Netavisen den 4. juni vedrørende Bystævneforbindelsen og Lokaludvalgets høringssvar i forbindelse med den VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) undersøgelse Vejdirektoratet i den forbindelse har udarbejdet.
Allerførst vil jeg gerne korrigere. Det er ikke korrekt når Christoffer Rosenkrands skriver, at jeg har beskyldt Lokaludvalget, for ikke at repræsentere borgernes interesse i denne sag. Det ér faktisk bare en simpel konstatering. Lokaludvalget har ikke været optaget af lokale borgeres interesser, hvad Bystævneforbindelsen angår. Læs her:
På det eneste møde Lokaludvalget har arrangeret om Bystævneforbindelsen, den 21. april på Tingbjerg Skole, var der én (1)person fra salen, der udtalte sig positivt om vejforbindelsen gennem Husum Vold. Dette med henvisning til, at der ellers skulle rives boliger ned i Tingbjerg. De øvrige borgere der var mødt frem, var stærkt kritiske.
Derudover er der indkommet 176 høringssvar, hvoraf syv (7) er positive ift. vejen.
Udover positive svar fra 3 borgere, har projekt- udvikler fra NREP (et boliginvesteringsselskab), Tingbjerg Kirke, så længe kirkepladsen hverken helt eller delvist berøres, Boligselskaberne fsg/SAB (ikke beboerne), Lokaludvalget og Københavns Kommune udtrykt sig positivt overfor bilvejen.
De øvrige 167 (ikke medregnet Hofor og Novofos) indsigelser fra borgere, boligforeninger, daginstitutioner, forældreråd, andelsforeninger, Gladsaxe Kommune, Danmarks Naturfredningsforening (Naturbeskyttelsesloven overtrådt), Københavns Museum (Museumsloven overtrådt), Slots- og Kulturstyrelsen (vil ikke dispensere/”af-frede” beskyttede fortidsminde) og mange flere er alle kritiske, eller stærkt kritiske overfor den foreslåede trafikforbindelse gennem Vestvolden.
                       
Ærlig talt, det er ikke troværdigt (måske lidt smart) at bruge ord som ”beskyldning” i dette tilfælde.
Apropos lidt bizarre ordvalg fra Lokaludvalgets høringssvar. Læs lige med:
”Vi er derfor kede af i det aktuelle tilfælde at skulle anbefale en ganske vist mindre ændring af den eksisterende fredning. Men vi mener, at det vil være bedst for bydelen som sådan”(Citat)
Det, lokaludvalget kalder en mindre ændring i eksisterende fredning, beskriver Københavns Museum således:
”.. der (projektet) vil medføre en fuldstændig destruktion af dele af det beskyttede fortidsminde. Vestvolden udgør, som det også fremgår af høringsmaterialet, et ekstraordinært velbevaret historisk forsvarsanlæg af helt unik karakter set med både nationale og internationale øjne. Københavns Kommune kan i forvejen ikke mønstre et særlig stort antal beskyttede fortidsminder, og museets vurdering er, at den påtænkte ødelæggelse vil være et markant fejlgreb ikke mindst i forhold til sikring af en historieforståelse for hovedstadens borgere og den reduktion af besøgsværdi, gennemskæringen vil medføre”(Citat)
Sådan kunne man blive ved. Hele Lokaludvalgets høringssvar er en nedtoning af, hvor kritiske borgerne i lokalområdet er og nedtoning af de meget meget alvorlige konsekvenser, den planlagte vej vil få for vores rekreative område, bynære natur, biodiversitet, larm, møg og støj osv.
Om vi andre er kede af det? Ja det kan I bande på vi er, og er Lokaludvalget med- ansvarlig for destruktionen? Ja det ved gud det er ved ikke at gå ind med den vægt Lokaludvalgets stemme udgør og støtte borgerne i bydelen. Jeg finder det højst besynderligt, at den liden magt Lokaludvalget har, vælger de, for mig at se, at misbruge.
Om Lokaludvalgets handling i denne sag er i overensstemmelse med det kommissorium, de er udstyret med, bør undersøges nærmere.
Det ér ikke muligt, indenfor den eksisterende lovgivning at gennemføre projektet. Samtlige ”beskyttelseslove” vil blive overtrådt.
Derfor planlægges projektet gennemført ved hjælp af en anlægslov.
Muligheden for at klage anses normalt for en demokratisk rettighed og er et demokratisk samfunds sikring, af en hvis ordentlighed i sagsbehandlingen. Når man benytter en anlægslov frem for normale procedurer, mister borgeren adgangen til at klage, og dermed mulighed for at få prøvet om lovgivningen er overholdt. Ved at anbefale en anlægslov, kan Københavns Kommune overrule nationale miljø-, kultur- og andre interesser, der almindelig vis er beskyttet af lovgivning på området og dermed sikre snævre kommunale interesser.
Jeg er ikke vidende om, at en anlægslov tidligere er brugt i så ”lille” et anlægsprojekt. En anlægslov forbeholdes i hovedreglen store, komplicerede projekter af national betydning.
I denne sag drejer det sig først og fremmest om, at komme udenom eksisterende lovgivning:
”Museet (Københavns Museum) finder det betænkeligt, at museumslovens beskyttelse af så væsentlige kulturminder planlægges omgået via en særlov.” (Citat)
Københavns Kommunes er naturligvis klar over det problematiske i at der findes lovgivning på området, der kan bremse kommunens ambitioner om at bilvejen gennem Husum Vold.
Kommunen gør i deres høringssvar opmærksom på, at vejprojektet strider imod § 16, 17, og 18 i Naturbeskyttelsesloven:
”Det anbefales at overveje, om anlægsloven skal håndtere dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens § §16,17 og 18”
Derudover strider planen mod §3 også i naturbeskyttelsesloven, der indebærer et forbud mod aktivt at forårsage tilstandsændringer i fæstningskanalen. Det bør derfor overvejes ”om anlægsloven skal tilsidesætte naturbeskyttelseslovens §3”
Vi skal ikke finde os i denne form for sagsbehandling, hvor lovene, der skal beskytte miljøet (os), bliver omgået på ”snedig vis”
Vi skal holde vores politikere i både Borgerrepræsentationen og Folketinget ansvarlig for den forfejlede politik, hvor miljøhensyn kun er noget der tages frem ved højtidelige lejligheder og i skåltaler.
Borgerne i Københavns Kommune vil generelt ikke have flere biler, men ønsker at fremme den kollektive transport og cyklismen. Det er politikkerne der gumpetungt halter langt, langt bagefter. Det skal vores fredede Vestvold ikke bøde for.
Tak for din opmærksomhed
God sommer
Dorte Halling