Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev pænt tilgodeset i Københavns Kommunes Budget 2024

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Vi bringer her en oversigt, som viser hvilke ønsker, Brønshøj-Husum Lokaludvalg fik opfyldt.

Anvendelse af grundvand fra Carlsberg forkastningen til Utterslev Mose Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose. Tilførslen af rent vand forventes at fremme vandkvaliteten i mosen. Der afsættes: – 1,5 mio. kr. på service i 2024 til forundersøgelser, herunder geofysiske undersøgelser og etablering af prøveboring og prøvepumpning.

Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene. Der afsættes: – 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet. – 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne. – 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne

Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg samt at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal. Der afsættes: – 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at konkretisere mulighederne for at udvikle Ting[1]bjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt idrætsanlæg. – 0,3 mio. kr. på service i 2024 til en screening af mulighederne for at bygge en multihal i Ting[1]bjerg Idrætspark.

Videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj” Parterne er enige om at afsætte midler til videreførelse af projekt ”Sammen om Bellahøj” til trygheds[1]skabende indsatser. Der afsættes: – 1,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027.

Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Parterne er enige om at understøtte udviklingen af Tingbjerg og afsætte midler til anlæg af vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet. Der afsættes: – 189,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til vejforbindelsen fordelt på 118,9 mio. kr. til anlægsomkostninger, 20,0 mio. kr. til følgeanlæg til Teknik- og Miljøforvaltningen og en pulje til uforudsete udgifter og risici på 50,4 mio. kr. – 0,7 mio. kr. årligt på service i 2027, og 1,4 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet.

Skoleveje – Rødkilde Skole – Bellahøjvej, Brønshøj/Husum Parterne er enige om at etablere bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej til gavn for de bløde trafikanter. Der afsættes: – 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til bedre krydsningsmuligheder ved Brønshøjvej. – 0,1 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold ved Brønshøjvej.

Supplerende anlægsbevilling til botilbud Rønnebo Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende anlægsbevilling til montering samt cirkulær økonomi i botilbud Rønnebo. Der afsættes: – 8,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 og 5,0 mio. kr. samlet i 2027-2028 til montering.

Anlægsbevilling til daginstitution samt genhusning af daginstitutioner og klub i Tingbjerg og etablering af klyngelederkontor Som led i den igangværende byudvikling af Tingbjerg er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny 8 gruppers daginstitution, genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk, samt til at etablere et klyngekontor. Der afsættes: – 75,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til etablering af 8 gruppers daginstitution – 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2029 til genhusning af 13 daginstitutionsgrupper, fritidsklub og ungeværk. – 0,3 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2027 til flytning, vikar og rengøring ifm. flytningen. – 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til planlægning og anlæg af klyngelederkontor (rettidig omhu). – 0,4 mio. kr. årligt på service i 2028 og frem til vedligehold af daginstitution Såfremt genhusningsløsningen ikke kan realiseres, er parterne enige om, at midlerne tilbageføres til kassen.

Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at gennemføre naturgenopretningsprojektet vedr. Harrestrup Å. Der afsættes: – 48,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028. – 0,7 mio. kr. på service i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,9 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. i 2029 og frem til afledt drift og vedligehold

Mere metro og generel udbygning af infrastruktur Anlægsloven for metrolinjen M5 Øst, som skal metrobetjene Lynetteholm og koble Lynetteholm sammen med de øvrige metrolinjer, forventes fremsat 1. halvår 2025. Forinden vil en aftale om finansieringen af den nye metrolinje skulle indgås mellem Københavns Kommune og staten. Parterne er enige om at igangsætte finansieringen af 6,3 mia. kr. til mere metro i byen. Der afsættes: – 251,3 mio. kr. på finansposter i 2024 til finansieringsmanko fra merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme. – 50,3 mio. kr. på finansposter i 2024, 18,1 mio. kr. i 2025, 18,2 mio. kr. i 2026 og 19,6 mio. kr. i 2027 som følge af modregning af merprovenu vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme