Justitsministerens svar vedrørende uroen på Husum torv

Dansk Folkeparti Sommermøde på Koldingfjord 6 august 2014

Peter Skaarup, DF, stillede tidligere på måneden nedenstående spørgsmål til Justitsminister Karen Hækkerup vedrørende uroen på Husum Torv. 

”Ministeren bedes redegøre for politiindsatsen i og omkring Husum Torv i Brønshøj i København, hvor en større gruppe på omkring 20-25 unge indvandrere gennem to år har generet beboere herunder smadret butiksruder og lavet andet hærværk, og hvor beboerne adskillige gange har meldt forholdene til politiet, der enten ikke kommer eller ikke kan gøre noget, når de endelig kommer frem, hvilket naturligvis opleves som utilfredsstillende for beboerne.”

Nu har ministeren svaret: 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af Justitsministeriets anmodning indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at politikredsen gennem den senere tid har modtaget en del henvendelser fra borgere og forretningsdrivende i området omkring Husum Torv vedrørende støjende og truende adfærd, henkastning af affald samt lignende utryghedsskabende adfærd fra en gruppe unge personer, der typisk i aftentimerne opholder sig omkring en kiosk på torvet.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at politikredsen på den baggrund sammen med Københavns Kommune er i gang med at tilrettelægge og udføre en samlet og helhedsorienteret indsats med henblik på at håndtere problemstillingerne i området.

Indsatsen består dels af et tryghedsskabende tilsyn i området, som er sat i værk, hvor lokalpolitiet assisteret af beredskab og SSP-organisation foretager en daglig, synlig indsats i området særligt i aftentimerne, samt en indsats, der navnlig er rettet mod identifikation af de personer, som ”fører an” i forhold til den utryghedsskabende adfærd, med henblik på at iværksætte afpassede præventive tiltag over for de pågældende. Der er i den forbindelse afholdt et koordinerende SSP-møde den 5. september 2014, hvor det mere langsigtede samarbejde mellem politiet og kommunen er blevet aftalt.

Endvidere har Københavns Politi oplyst, at der ikke er registreret nogen væsentlig stigning i antallet af egentlige anmeldelser af strafbare forhold på Husum Torv fra 2013 til 2014. Derimod er antallet af undersøgelsessager fra Husum Torv stigende i 2014 sammenlignet med 2013. Undersøgelsessager vil typisk være sager, hvor politiet på baggrund af en borgerhenvendelse er kørt til stedet, uden at dette har ført til optagelse af rapport i anledning af et konkret strafbart forhold, men i stedet til påtale, tilrettevisninger eller lignende. Stigningen i undersøgelsessager er baggrunden for, at Københavns Politi har iværksat den ovenfor beskrevne indsats.”