Det er ganske vist: - Tosporet vej skal gå tværs gennem fredet naturperle: ”Vil skære grønt område midtover”

Som før nævnt i netavisen får en ny vejforbindelse som er på tegnebrættet en hård medfart fra borgere, en beboerforening og en nabokommune omkring naturområdet Vestvolden. 

Her planlægger Københavns Kommune og Vejdirektoratet at anlægge en tosporet vej, der skal forbinde bydelene Tingbjerg og Husum ved at skyde genvej gennem en del af det nedlagte forsvarsanlæg Vestvolden.

Netavisen bringer her en artikel fra TV2 Lorry, som også udtrykker forbavselse over projektet:

I dag er anlægget dog et fredet naturområde og yndet udflugtsmål for mange borgere i området.

Den foreslåede vej gennem Vestvolden planlægges som en betonbro tværs gennem det grønne område og over fæstningskanalen og volden med to spor til biltrafik og cykelsti samt fortov i begge sider og med en hastighedsbegrænsning på 40 kilometer i timen.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Kritiske høringssvar frygter naturødelæggelser

Projektet har siden slutningen af marts været i offentlig høring, og her får planerne om at lede biltrafik gennem det populære åndehul en hård medfart.

Indtil videre er der kommet over 60 høringssvar fra borgere, foreninger og organisationer, og kun meget få bakker op om forslaget. Resten kritiserer idéen om endnu en vej gennem naturområdet.

Blandt kritikerne er beboerforeningen FSB Voldparkens afdeling af almenboliger, der ligger ud til den vej, den nye forbindelse gennem Vestvolden vil kobles på. Her kalder man den foreslåede vej for overflødig.

– Det vil være en stor fejl at åbne volden og anlægge en vej via Bystævnet, skriver beboerformanden Per Jensen i afdelingens høringssvar.

For de fleste borgere, der har afgivet høringssvar, er det dog især det, de selv kalder for ødelæggelser på naturen i området, der får dem til at kritisere den foreslåede vej.

– Dette projekt vil skære mosen og det grønne område yderligere over og forårsage larm og forurening, hvor der lige nu er et rekreativt område. Denne vejforbindelse er fuldstændig overflødig og vil ødelægge området, skriver borgeren Bente Bengtsson i et andet høringssvar.

– Vestvolden er et unikt sammenhængende naturområde, som vil blive ødelagt, dels af støj, og som vil få store konsekvenser for dyrelivet og områdets rekreative kvaliteter, skriver en anden borger ved navn Nina Agerskov.

Vestvolden: Fra fæstning til naturområde

Vestvolden var i sin tid et af Danmarks største anlægsprojekter, da det blev opført som et enormt fæstningsværk rundt om Københavns vestlige side.

DCIM101MEDIADJI_0025.JPG

Fæstningen, der blev begyndt opført i 1888 og først stod helt færdig i starten af 1900-tallet, er 15 kilometer lang og går fra Utterslev Mose i nord til Avedøre i syd. Da volden blev anlagt, udgjorde den et af de mest omfangsrige ingeniørprojekter nogensinde.

Men på grund af militærteknologiske landvindinger var volden ganske kort tid efter opførelsen ret outdated. Allerede i 1920 blev forsvarsanlægget nedlagt, og siden er Vestvolden blevet mere og mere vild og overtaget af naturen.

Derfor står Vestvolden i dag med dets mange træer, kanalen, grønne arealer og tilgroede naturlighed tilbage som en af de største parker i hovedstadsområdet.

Kilder: Naturstyrelsen, Oplevelsescenter Vestvolden, Forstadsmuseet

Bekymret nabokommune frygter øget trafikstøj

Men det er ikke kun borgere og beboerforeninger, der er imod. Også nabokommunen Gladsaxe, hvis grænse går meget tæt på Vestvolden og den planlagte vejforbindelse, råber vagt i gevær.

På vegne af kommunens trafik- og teknikudvalg udtrykker udvalgsformanden Ole Skrald Rasmussen (S) ”bekymring for at Vestvolden gennembrydes af en ny vej til fordel for øget bilisme”.

                         

– I Gladsaxe Kommune er vi optagede af at reducere biltrafikken. Det er et afgørende bidrag til den grønne omstilling og desuden nødvendigt for at komme de massive problemer med trafikstøj til livs, skriver nabokommunen.

I stedet foreslår Gladsaxe Kommune, at en eventuel forbindelse gennem volden målrettes cyklister, gående og kollektiv trafik.

Rapport peger på ”væsentlig påvirkning” af landskab og byrum

Vejdirektoratet har i forbindelse med projektet lavet en miljøkonsekvensrapport – også kendt som en VVM – af den foreslåede vej. Her konkluderes det, at dele af vejprojektet vil påføre ”væsentlig påvirkning” af områdets kulturhistorie, rekreative værdier, landskab og planforhold.

– Projektet vurderes desuden at indebære en række andre miljøpåvirkninger, som øget trafik, støj, luftforurening og lysforhold, der hver på sin måde påvirker omgivelserne, i projektområdet, skriver Vejdirektoratet i VVM’en.

Magsinet KBH har også beskrevet, hvordan miljøkonsekvensrapporten peger på væsentlig påvirkning af voldanlægget.

I Vejdirektoratet siger projektlederen Elisabeth Krog, at grundige overvejelser ligger bag den foreslåede vejforbindelse.

– Vi er udmærket bekendt med, at det både er et fredet område og et beskyttet fortidsminde. Vi kan ikke eliminere påvirkningen, men vi kan minimere den. Og det er det, vi har haft for øje i projektet, siger Elisabeth Krog til TV 2 Lorry.

Skal binde Tingbjerg og Husum sammen

Den foreslåede betonbro skal koble de to veje Ruten i Tingbjerg og Bystævnet i Husum sammen.

Netop Tingberg og Husum er to bydele med vokseværk for tiden.

900 nye boliger er på tegnebrættet i Husum, mens Tingbjerg de seneste år har haft gang i flere byggeprojekter som led i den helhedsplan, der skal få området væk fra den lidet flatterende liste over såkaldte parallelsamfund.

Med vejen gennem Vestvolden håber Københavns Kommune at kunne binde de to bydele bedre sammen.

Projektet er i høring frem til torsdag den 26. maj.

Herefter bliver der udarbejdet et høringsnotat, som politikerne udrustes med, inden de endeligt skal vedtage – eller forkaste – den foreslåede vejforbindelse senere på året.

(Citat TV Lorry)