FIX har brug for en kunstgræsbane

                                               nyfix1

Der har været en del omtale af planerne om at anlægge en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX. Der har også været en stillingtagen til emnet, som har virket temmelig ensformig. Derfor kan 2700-netavisen her bringe klubbens eget bidrag til debatten.  

            163990

                                                Stridspunktet – kunstgræsbanen ved Pilesvinget

Boldklubben FIX har eksisteret i mere end 90 år og har siden 1954 haft hjemme ved Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. Vi ligger midt i det gamle og idylliske Brønshøj og lige ved den naturskønne Utterslev Mose. Den placering er vi rigtig glade for. Nærmiljøet omkring anlægget giver os en fantastik skøn og hyggelig ramme, en ramme, som alle de børn og voksne, der kommer i klubben, sætter stor pris på. Det er samtidig en ramme, vi som klub har stor respekt for, som vi ikke ønsker at lave om på, men som vi derimod meget gerne vil være med til at passe på og bevare.      

Boldklubben FIX er en populær fodboldklub med over 600 medlemmer. Vores børne- og ungdomsafdeling har mere end 400 medlemmer. Der er således rigtig mange af Brønshøjs børn og unge, som kommer i klubben og som bruger den som omdrejningspunktet for deres fritids- og foreningsliv. Med den fremgang, som FIX de senere år har oplevet, kan vi roligt sige, at klubben spiller en vigtig rolle i at sikre, at der blandt Brønshøjs børn og unge på tværs af skoledistrikter og boligområder knyttes gode venskaber. Det er en del af klubben, som vi ser en stor værdi i. 

Efter i mange år at måtte nøjes med et par skurvogne som klubhus, fik vi for et par år siden et nyt, dejligt og moderne klubhus. Et klubhus der er i størrelse og udformning blev bygget med respekt for nærmiljøet ved mosen og i det gamle villakvarter.

                          Fixc

Fra indvielsen af det nye klubhus – hvor der var deltagelse af bl.a. kulturborgmester Carl Christian Ebbesen

Vi har således fået et tidssvarende klubhus. Desværre er vores primære opholdssted “vores boldbaner” langt fra tidssvarende. Med de nuværende baner er vi i en situation, hvor vi reelt kun kan bruge vores egne faciliteter fra midten af april til begyndelsen af oktober, og selv i denne periode er der ofte udfordringer med anlægget på grund af regn og slitage. Græsset bliver simpelthen overbelastet.

Nogen vil måske spørge om fodbold ikke er en sport, som netop praktiseres i sommerhalvåret. Sådan var det en gang, men sådan er det ikke længere. Udendørs fodbold er i dag blevet en helårssport. I FIX deltager vi således i masser af udendørs stævner og turneringer henover vinteren. Det gør vi helt ned til de alleryngste årgange. Børnene elsker det og mange af vores årgange i børne- og ungdomsafdelingen har næsten lige så travlt om vinteren som om sommeren, men det betyder også, at vi bliver nødt til at bede børn og voksne om at køre til fx Tingbjerg, Grøndalcentret, Vanløse og sågar Nørrebroparken for at kunne træne og afholde hjemmekampe. Dette giver en nomadetilværelse, som er uholdbar for foreningslivet og sammenholdet i klubben. Derudover er det også en konstant logistisk udfordring med fragt af materialer m.v.

                        Fix 6

                  En af de få turneringskampe, klubbens 1. hold har spillet på anlægget ved Pilesvinget.

De andre klubber vi møder er altid overraskede over, at en klub som FIX ikke har en kunstgræsbane og vi er selv ret sikre på, at vi “set i forhold til klubbens størrelse” må være den eneste fodboldklub både i Københavns kommune og i alle omegnskommunerne, der endnu ikke har fået en sådan bane. Helt lokalt har både Husum Bk, Brønshøj BK. og BK. Union hver deres egen kunstgræsbane og beretter om en stor lokal glæde ved banernes muligheder.  

Boldklubben FIX er en vigtig institution i Brønshøjs fritids- og foreningsliv. Udover vores mange medlemmer bliver vores anlæg også brugt af bydelens institutioner som fx Brønshøj Skole, der med anlægget har adgang til et godt udeområde til brug for skolens idrætsaktiviteter. Det er en helt normal forventning, at forskellige institutioner, det være sig skoler, børnehaver, fritidshjem, sportsklubber m.v. følger med tiden, renoverer, udbygger og skifter ud – og generelt set tilbyder de rammer, man som bruger eller medlem med en vis rimelighed kan forvente.  

Som det er nu, tilbyder Boldklubben FIX ikke de rammer, vores medlemmer kan forvente. 

Det er med den baggrund, at Københavns Kommune har bevilliget ca. 10 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane. En sådan bevilling muliggør etablering af en kunstgræsbane på størrelse med en almindelig stor fodboldbane, dvs. en klassisk 11-mands bane, eller sagt på en anden måde, det som svarer til ca. halvdelen af det eksisterende anlægs størrelse.

Som vi sagde indledningsvist har vi stor respekt for det nærmiljø, som omgiver klubben. Det gælder både i forhold til Utterslev Mose, den særlige natur, som moseområdet udgør, det rige fugleliv, der er, og det gælder også i forhold til klubbens naboer på og omkring Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. 

I forhold til de miljø- og fredningsmæssige forhold bakker vi naturligvis fuldt ud op om den igangsatte afklaring af fredning og VVM-proces, som netop skal afdække disse forhold. Til vores naboer kan vi også sige, at vi naturligvis ikke vil opsætte kæmpe lysmaster, som man fx kan se på den anden side af Utterslev Mose, ligesom vi også kan betrygge jer i, at vi ikke har nogen intentioner om at udvide klubbens daglige åbningstider. Konkret kan vi fortælle, at kommunens forslag baserer sig på en almindelig kunstgræsbane, men her kigger vi – sammen med kommunen – på løsninger, som passer bedst mulig ind i omgivelserne med brug af det eksisterende hegn og lys med lavest mulig styrke og afskærmningsforanstaltninger.

Vi vil meget gerne i dialog med vores naboer om kunstgræsbanen og vil derfor, sammen med kommunen – indkalde til et møde, hvor vi gerne vil fortælle om de konkrete overvejelser vi og ikke mindst kommunen – har med hensyn til anlæggets placering, lysforhold, adgangsforhold med videre og hvor I  “naboerne” kan komme med jeres input og mulige bekymringer.

Afhængig af fremdriften i processen hos Fredningsnævnet og kommunen forventer vi at indkalde til mødet enten til foråret eller henover sommeren.


På vegne af Boldklubben FIX

Sune Blom, formand