Begrænset parkpleje på Vestvolden mener Lokaludvalget

                           1511898_673700326073641_3561832279080561941_n  

På facebook giver Brønshøj-Husum Lokaludvalg udtryk for, at man fra kommunen ikke har gjort nok for at pleje Vestvoldens natur. Vi bringer her indlægget i fuld længde: 

Det er Lokaludvalgets opfattelse, at kommunens pleje af Vestvoldens natur af ressourcemæssige årsager primært har været begrænset til parkpleje, mens den bevoksningspleje, der skal skabe lysåbne naturtyper og fremhæve Vestvoldens struktur ikke har fået den fornødne opmærksomhed. Dog har det igangværende naturplejepartnerskab mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gjort en synlig forskel på strækningen mell…em Utterslev Mose og Bystævnet og ikke mindst i forhold til rydningen af dobbeltkaponieren. Herudover har Lokaludvalget bemærket den indsats der er blevet gjort for at bekæmpe de invasive planter på en række lokaliteter.

I forbindelse med udarbejdelse af planerne for et bynaturcenter ved EnergiCenter Voldparken har naturpleje tegnet sig som en af de tematiske hjørnesten. Det gælder både i forhold til etableringen af en skovhjælperordning, dannelse af naturplejelaug i stil med Utterslev Mose Naturplejelaug, oprettelsen af græsningslaug med forankring i den boligsociale indsats, og skabelsen af naturplejeprojekter for særlige grupper (ensomme ældre, stressramte, depressionsramte etc).

I relation til den nye plejeplan ser vi det som meget vigtigt at der skabes en klar zoneinddeling med afsæt i de mange hensyn som er i spil. Det gælder alt fra tryghedsskabende landskabspleje, fremmelse af biologisk mangfoldighed, kulturhistoriske sigtelinjer, rekreative udfoldelsesmuligheder osv. Lokaludvalget har med andre ord et ønske om at være med til at udarbejde et oversigtskort, der viser, hvor det vil være gavnligt at lave eks. et græsningslaug, hvor et naturplejelaug nænsomt kan skabe og vedligeholde lysåbne naturtyper, hvor der slet ikke bør gøres noget ud fra et hensyn til særlige plante-, svampe eller dyresamfund samt børns ret til krat. Andre steder kunne der med fordel indrettes forskellige former for naturrum, der understøtter udeskoleaktiviteter og fordybelse.