Brønshøj har endnu en uge til at styrke anpartskapitalen - så man kan nå at støtte endnu

Brønshøj Boldklub har svære tider for øjeblikket. Nedrykningen til 2. division, spillerflugt fra klubbens førstehold og en pengekasse med oceaner af plads til ny kapital. For nogle uger siden satte man sig for at styrke økonomien ved at sælge anparter. Det er gået nogenlunde, men der er stadig brug for kapital. Alle kan hjælpe til ved at købe en eller flere anparter. Men det haster nu, for der er blot en uge til denne indtegning. Så til alle netavisens læsere – støt op omkring BB – læs her hvordan man gør.

                                                           PROSPEKT BRØNSHØJ BOLDKLUB APS                                                                                                                    Kapitalforhøjelse 28. maj – 30. juni 2015
                                                                               Broenshoej-Boldklub_kamp-skjold        

Formålet med kapitalforhøjelsen Formålet med kapitalforhøjelsen er at styrke anpartskapitalen i Brønshøj Boldklub ApS samt at forbedre grundlaget for selskabets fortsatte drift, så den sportslige målsætning om hurtig tilbagevenden til 1.division kan opfyldes. Brønshøj Boldklubs Amatørafdeling er majoritetsejer af anpartskapitalen. Arten af de udbudte anparter, vilkår og rettigheder m.v. Kapitalforhøjelsen sker ved udbydelse af B-anparter i multipla a kr. 30 med fortegningsret for eksisterende anpartshavere til en tegningskurs på 100, franko. Kapitalforhøjelsen er maksimeret til kr. 1.200.000 og de udbudte anparter nytegnes i den rækkefølge anmodningerne om anpartstegningerne indløber på selskabets kontor. Tegningen sker ved udsendelse af en særlig tegningskupon, der skal udfyldes og indsendes til selskabets kontor tillige med betaling af tegningsbeløbet. Tegningsperioden løber fra den 28. maj – 30. juni 2015, men kan efter selskabets bestyrelses skøn forlænges for at opnå målet med kapitalforhøjelsen. Anparterne, der ikke er omsætningspapirer, skal lyde på navn og skal noteres i selskabets anpartsbog. Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist. Ved foreslået ændring af vedtægterne på førstkommende generalforsamling i april 2016, vil anpartshaverne fra tegningsdagen have ret til samme udbytte som eksisterende anpartshavere. Det bemærkes, at der ikke kan forventes kontant udbyttebetaling på anparterne. Oplysning om selskabet og dets kapitalforhold. Brønshøj Boldklub ApS blev stiftet i 1978 med det formål at drive betalt fodbold og anden hermed beslægtet virksomhed. Brønshøj Boldklub – der er stiftet i 1919 og siden 2. verdenskrig uafbrudt har spillet divisionsfodbold – har i henhold til Dansk Boldspil-Unions (DBU) love stillet sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for selskabet, hvilket selskabet har gjort siden kalenderåret 1980. Selskabets anpartskapital udgør kr. 727.150, fordelt i anparter af kr. 30 og multipla heraf. Kapitalen er opdelt i A-anparter med 10 stemmer pr. kr. 30 samt B-anparter med 1 stemme pr. kr. 30. A-anpartskapitalen besiddes af Brønshøj Boldklub. 

                                                                               Broenshoej-Boldklub_kamp-skjold

På selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2015 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til at gennemføre forhøjelse af selskabets kapital med indtil kr. 1.200.000. Selskabet ledes af en direktion på 1 – 2 medlemmer og af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges på selskabets årlige generalforsamling. Selskabets sportslige målsætning. Den sportslige målsætning for sæsonen 2015/2016 er en hurtig tilbagevenden til 1.division. Vi er rykket ud af 1.division efter en sæson med mere stolpe ud end ind, og det har kostet for mange point i sidste ende. Kun ved at kunne beholde største delen af den nuværende trup eller ved at kunne forstærke denne, kan vi tilstræbe at rykke op igen i 1.division hurtigst muligt. Brønshøj Boldklubs ungdoms- og seniorarbejde bygger på såvel elite- som breddefodbold. Klubbens beliggenhed i et område med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk kræver en stor social indsats fra klubben og dens trænere og ledere. Dette sker i et tæt og positivt projektsamarbejde med Københavns Kommune, Dansk Boldspil-Union og Get2Sport under Danmarks IdrætsForbund. Dette samarbejde giver håb om, at man på sigt kan få skabt en endnu bedre social og etnisk medlemssammensætning i ungdomsarbejdet, der er nødvendig for at kunne fastholde talentfulde spillere i klubben. Selskabets økonomiske situation og målsætning. De mindre positive sportslige resultater for divisionsholdet i sæson 2014/2015 i 1.division har betydet, at der i år hidtil er realiseret et væsentligt mindre end forventet resultat. En væsentlig årsag til dette er, at fordelingen af TVindtægterne er placerings-afhængige – og her har netop det seneste års mindre tilfredsstillende placering givet langt mindre indtægter. Selskabets ansvarlige lånekapital – der blev etableret for bl.a. at sikre, at selskabet fortsat var berettiget til at benytte kontraktspillere i henhold til DBUs regler – udgør kr. 575.000.

                                                  1403340_10202469704122411_708878381_o

Den økonomiske målsætning for selskabet er overordnet et ønske om en balanceret drift, men som følge af, at selskabets økonomiske resultater er afhængig af de sportslige resultater og af omverdenens (tilskuere, medier og sponsorer) positive vurdering af fodbold som underholdningsobjekt, er investe- 4 ring i et fodboldselskab forbundet med væsentlig risiko for tab af anpartskapitalen. Selskabet vil fortsætte sine bestræbelser på at forøge selskabets sponsorindtægter og indtægter ved kampafvikling, så man kan få mulighed for at knytte de nøglespillere til klubben, der vil være nødvendige for opfyldelsen af den sportslige målsætning. Selskabet har været omtalt i medierne i forbindelse med udbetaling af kørepenge til amatørspillere, hvilket nu er et overstået og afsluttet kapitel. Det har dog haft en effekt på selskabets såvel driftsmæssige som sportslige situation. Alle klubber i Superligaen og i 1.division skal søge om licens hos DBU til at spille i de respektive rækker. I den anledning skal klubberne opfylde en lang række krav både med hensyn til økonomi, stadion og meget mere. Brønshøj Boldklub ApS har netop her primo maj måned af DBU fået oplyst, at DBU har imødekommet Brønshøj Boldklub ApS’s ansøgning om licens til at spille i 1.divison også i den førstkommende sæson 2015/16. Prospekterklæring. Nærværende prospekt er udfærdiget af selskabets bestyrelse, og vi erklærer, at oplysningerne i dette prospekt os bekendt er rigtige og ikke i kraft af udeladelser giver et forvansket billede af selskabets situation.

Bestyrelsen d. 27. maj 2015     

                   TEGNINGSKUPON ved kapitaludvidelse i Brønshøj Boldklub ApS.

Undertegnede

Navn ____________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________ Tlf.___________________ Mail________________________________

tegner sig hermed for ____ stk. tegningsret a kr. 600,00 I ALT kr. _________ 1 tegningsret svarer til 20 stk. anparter a kr. 30,00 i forbindelse med den kapitaludvidelse i Brønshøj Boldklub ApS, der gennemføres fra den 28. maj til den 30. juni 2015 med adgang for selskabets bestyrelse til at forlænge tegningsperioden.

Anpartstegningen sker på grundlag af det prospekt, der er udfærdiget i forbindelse med kapitaludvidelsen, hvilket prospekt jeg erklærer, at jeg grundigt har gennemgået forud for min beslutning om at tegne anparter i selskabet. Endvidere erklærer jeg, at jeg er bekendt med, at investering i anparter i et fodboldselskab er afhængig af en lang række risikofaktorer, hvorunder klubbens sportslige resultater, evne til at udvikle og tiltrække nye spillere samt klubbens evne til at tiltrække sponsorer og tilskuere blot er nogle få eksempler herpå, og at jeg har forstået disses forholds betydning for min investering.

Dato __________________ 2015 Underskrift___________________________________

 

Tegningsbeløbet kan indbetales på selskabets konto i Arbejdernes Landsbank, Brønshøj filial konto nr.: 5331 0000345952 og tegningskuponen kan i udfyldt stand mailes til bronshøj@bronshojboldklub.dk. Du kan også indbetale beløbet på klubbens kontor sammen med aflevering af tegningskuponen i udfyldt stand.