Så kom justitsministerens svar på forespørgsel angående vandalernes hærgen i Brønshøj

På grund af vandalernes hærgen i Brønshøj tidligere på året, rettede Peter Skaarup, DF følgende forespørgsel til justitsminister Pind. Svaret på dette foreligger nu …

døgn

Svar: 1.

Det fremgår af artiklen, som der henvises til i spørgsmålet, at en Netto-butik i det nordvestlige København gentagende gange har oplevet at blive udsat for, at en gruppe unge har begået tyveri, og at butikkens souschef oplever, at politiet ikke har ressourcer til at reagere herpå. Det fremgår endvidere af artiklen, at andre butikker og virksomheder i området også oplyser at være blevet generet og udsat for hærværk af den pågældende gruppe af unge.

Svar: 2.

Den kriminelle og utryghedsskabende adfærd, der beskrives i artiklen, er fuldstændig uacceptabel, og der skal ikke herske tvivl om, at regeringen mener, at der skal sættes massivt ind både fra politiets og fra de sociale myndigheders side, når man bliver opmærksom på en sådan adfærd.

Svar: 3.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der – vedrørende den ungegruppe, der er nævnt i artiklen – har oplyst, at politikredsen og SSP-samarbejdet er bekendt med den pågældende gruppe unge. Der har på baggrund af de unges kriminalitetsbillede, som hovedsageligt har været af mindre eller middelgrov karakter, været en del opmærksomhed fra politiet, Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen via SSP-samarbejdet i forhold til de unges hjem og de enkelte unge. Københavns Politi har videre oplyst, at der er tale om en gruppe på aktuelt syv personer i alderen 16-19 år. Heraf bor fire personer i lokalområdet, og tre personer er tilmeldt som bosiddende i andre bydele i København. Personerne er alle af anden etnisk oprindelse end dansk. Gruppen har ikke nogen relationer til øvrige grupperinger, herunder bandegrupperinger. Gruppen er i øvrigt aktiv i flere bydele i København og således ikke kun i Brønshøj. For så vidt angår politiets opmærksomhed og indsats i forhold til den nævnte gruppe i den aktuelle sammenhæng, har Københavns Politi oplyst, at lokalpolitiet i området blev opmærksom på gruppen den 21. januar 2016 på baggrund af en henvendelse fra en vicevært på et kollegium på Frederikssundsvej, hvor en gruppe unge opholdt sig uden tilladelse og røg hash, efterlod affald og havde en truende adfærd mv. Den 22. januar 2016 blev der afholdt møde mellem politiet og viceværten på kollegiet. Kollegiet foretog herefter en række foranstaltninger for at hindre de unges adgang til bebyggelsen.

Den 21. januar 2016 blev der forøvet hærværk mod vaskeriet i området, hvorunder der blev antruffet nogle unge, som mistænkes for at være en del af den problematiske gruppe unge. På den baggrund havde lokalpolitiet i uge 4 i 2016 kontakt med ejeren af vaskeriet, i hvilken forbindelse det blev oplyst, at ukendte personer jævnligt tog ophold til ulempe i vaskeriet. I den forbindelse aftalte politiet med personalet i en kiosk i nærheden af vaskeriet, at disse skulle tage kontakt til politiet, såfremt de unge udviste utryghedsskabende adfærd i eller ved vaskeriet. Vaskeriet blev imidlertid igen natten mellem den 6. og den 7. februar 2016 udsat for groft hærværk.

vaske2

Københavns Politi har været til stede ved vaskeriet i forbindelse med begge hærværkstilfælde, og der har løbende været ført tilsyn ved vaskeriet efter den 21. januar 2016. Hærværksforholdene har endvidere været under efterforskning i perioden fra gerningstidspunkterne – og er det fortsat. Københavns Politi har videre oplyst, at lokalpolitiet straks efter den 21. januar 2016 iværksatte en særlig patruljeindsats i uge 4 og 5 med fokus på tilsyn i området omkring kollegiet og de forretninger og beboelser, som er beliggende på en længere strækning på Frederikssundsvej. Der blev i forbindelse med denne tryghedsskabende indsats – hvorunder andre patrulje-enheder i Københavns Politi også var inddraget – ført tilsyn og/eller var politimæssig tilstedeværelse i mere end 450 tilfælde på skiftende tidspunkter af døgnet i de nævnte to uger. Indsatsen medførte, at de unges uønskede anvendelse af kollegiets ejendom ophørte.

Københavns Politi har til brug for udtalelsen foretaget en søgning i politiets sagsstyringssystem (POLSAS) i perioden fra den 1. december 2015 til den 12. februar 2016. Der er derved fremkommet oplysning om anmeldelse af to tilfælde af butikstyverier (hhv. den 7. december 2015 og den 17. januar 2016), som umiddelbart kan sættes i forbindelse med problemerne med gruppen af unge. Ét af forholdene havde røverilignende karakter. Der er ikke i perioden anmeldt butikstyverier i størrelsesordenen 6.000 kr. som omtalt i artiklen. Der er udover de to nævnte forhold registreret fem forhold vedrørende unge, der har taget ophold på uønskede steder og udvist utryghedsskabende adfærd i området. Politiet har i alle fem tilfælde været til stede i forbindelse med anmeldelserne.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at politikredsen på baggrund af medieomtalen den 12. februar 2016 af forholdene i området – og den viden og opmærksomhed, som politiet i forvejen havde til forholdene – har iværksat en række initiativer. Lokalpolitiet fik således den 12. februar 2016 kontakt til områdechefen for Netto, der oplyste, at han var i besiddelse af videomateriale fra en døgnNetto på Frederikssundsvej i Brønshøj, hvor mistænkte til begåede butikstyverier i forretningen muligvis kunne identificeres. Der blev samme dag efteranmeldt flere butikstyveriforhold og et hæleriforhold i kraft af lokalpolitiets besøg hos de forretningsdrivende i området, heraf 5 butikstyverier i den pågældende døgnNetto. Disse sager efterforskes i øjeblikket, ligesom de øvrige kendte forhold samles. Videoovervågning fra døgnNetto er i den forbindelse sikret og indgår i efterforskningen. Der blev endvidere den 13. februar 2016 udfærdiget et patruljeoplæg med henblik på etablering af endnu en trygheds-skabende og skærpet politimæssig opmærksomhed i området. Denne indsats er fortsat i hele uge 7 og 8 og ind i uge 9, ligesom situationen løbende vurderes. Lokalpolitiet har endvidere aflagt besøg i samtlige forretninger i området, og har i den forbindelse bl.a. vejledt om, hvordan anmeldelser til politiet bedst foretages samt opfordret til at etablere nabohjælp mellem områdets butikker. Det viste sig i den forbindelse, at det alene var lavprissupermarkederne og en kiosk, som havde kendskab til gruppen af unge og var generet af dem.

SSP-ledergruppen Brønshøj-Husum afholdt den 15. februar 2016 et udvidet møde om situationen, idet alle de mistænkte unge er kendt i SSP-samarbejdet. På mødet blev der aftalt en række initiativer, herunder en skærpet opmærksomhed mod at hindre at andre unge tilgår den pågældende gruppe af unge eller udvikler sig i tilsvarende retning. Det blev desuden aftalt, at gadeplans-medarbejdere fra forskellige forvaltninger er aktive i området. Gadeplansmedarbejdere har i øvrigt arbejdet aktivt i området, ligesom politiet har været massivt til stede med flere enheds- og indsatstyper. På et SSP-ledermøde i uge 8 vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal afholdes et beboermøde med områdets beboere.

I den nævnte røverilignende sag fra den 17. januar 2016 foretog Københavns Politi den 17. februar 2016 anholdelse af en 17-årig dreng fra gruppen af unge. Den pågældende, der formodes at være en ledende person i gruppen, blev sigtet for røveri og blev den 18. februar 2016 varetægtsfængslet i fire uger. Retsmødet blev holdt for lukkede døre. Sagen efterforskes fortsat bl.a. i forhold til medgerningsmænd. Om politikredsens generelle praksis i relation til anmeldelse af butikstyverier, har Københavns Politi oplyst, at det i forbindelse med telefoniske anmeldelser altid vurderes, om der skal sendes politi til stedet. Dette vil dog som udgangspunkt ikke ske, medmindre det drejer sig om butikstyverier vedrørende betydelige værdier, forhold begået af flere i forening, eller der er tale om en tilbageholdt butikstyv, der er under 18 år eller som er ikke herboende udlænding. Det vurderes i den forbindelse, om der i sagen kan være grundlag for at fremstille den pågældende i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Det bemærkes, at langt størstedelen af anmeldelser om butikstyveri modtages skriftligt efter gerningstidspunktet, hvor spørgsmålet om politiets tilstedeværelse ikke længere er aktuelt.

Vedrørende den generelle udvikling i butikstyverier og røverier i København og Brønshøj har Københavns Politi oplyst, at berigelseskriminaliteten på gadeplan generelt er faldet i de senere år, hvor politikredsen har haft særlig fokus på bl.a. indbrud, tyverier og omrejsende kriminelle. Hvor der således i 2013 blev registreret 261 røverier eller særligt farlige røverier mod forretninger i Københavns politikreds, var tallet i 2015 faldet til 152. Der blev i 2013 registreret 3.408 tyverier fra super-markeder mv., mens tallet i 2015 var faldet til 2.336. Politikredsen bemærker i den sammenhæng, at mens der kan være ret store mørketal på butikstyverier, så anmeldes de fleste røverier normalt.

Endelig har Københavns Politi oplyst, at politikredsen og SSP-samarbejdet generelt har både kendskab til og opmærksomheden rettet mod kriminalitetstruede unge. Der opstår dog på trods af politiets kriminalpræventive indsats og SSP-indsatserne i lokalområderne undertiden situationer, der nødvendiggør særlige indsatser. Politikredsen peger i den forbindelse på, at det er af afgørende betydning, at tilfælde af adfærd mv., der skaber utryghed, anmeldes til politiet, således at der kan iværksættes de nødvendige tryghedsskabende tiltag.

Københavns Politi har afslutningsvis om den generelle kriminalpræventive indsats i forhold til unge oplyst, at politikredsens Kriminalpræventive Sektion dagligt følger med i, hvilke unge under 18 år, der registreres i politiets datasystemer, f.eks. som følge af, at personen er blevet antruffet af politiet, er vidne eller er blevet sigtet for et strafbart forhold. Herudover vil en kontaktmedarbejder fra Den Kriminalpræventive Sektion – ofte sammen med en sagsbehandler fra socialforvaltningen – foretage hjemmebesøg hos en ung under 18 år og dennes familie, såfremt den unge (under 18 år) er blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Formålet med besøgene er at fastslå, hvorfor lovovertrædelsen fandt sted og ikke mindst, hvad familien og myndighederne samlet kan gøre, for at det ikke sker igen. Hjemmebesøgene foregår uafhængigt af straffesagen mod den pågældende. Københavns Politi oplyser i den forbindelse, at hvis der er tale om alvorlig eller gentagen kriminalitet, vil socialforvaltningen udfærdige en handleplan i henhold til sociallovgivningen. Københavns Politi har endelig oplyst, at hvis der i et boligområde eller en bydel i København foregår akut uro, optøjer eller alvorlig kriminalitet, kan SSP-lederudvalgene træde sammen og hurtigt iværksætte en handleplan for en tværfaglig myndighedsindsats. Dette har ifølge politikredsen i mange tilfælde vist gode og effektive resultater.”

Svar: 4.

Justitsministeriet kan henholde sig til Rigspolitiets udtalelse.

                                                 PeterSkaarup-portræt 2011

Peter Skaarup, DF: Det undrer mig ..

– Jeg har bedt justitsminister Søren Pind om en redegørelse om politiets indsats mod den drengebande, som har hærget bl.a. en Netto-butik i Brønshøj. Det glæder mig, at det ser ud til, at politiet nu er kommet i sving med at gøre noget ved sagen. Det undrer mig dog, at det var nødvendigt, at souschefen i butikken skulle skrive direkte til justitsministeren, før der for alvor skete noget.