Svar fra justitsministeren vedrørende den stigende kriminalitet ved Husumgård

Så er der kommet svar på Peter Skaarups spørgsmål til justitsministeren vedrørende den stigende kriminalitet og utryghed hos Seniorklubben ved Husumgård.

PeterSkaarup-portræt 2011    Peter Skaarup

Spørgsmål nr. 855 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Agter ministeren at tage initiativer på baggrund af sagen fra Husumgård, hvor Seniorklubben oplever stigende kriminalitet med utryghed til følge?”

Justitsministerens svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet, som ministeriet kan henholde sig til:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Købehavns Politi, der har oplyst, at Lokalpolitiet Nordvest gennem længere tid har været opmærksom på udfordringerne i det pågældende område, hvor en gruppe af unge omkring Voldparkens Torv, der er beliggende tæt ved Husumgård, har udvist en utryghedsskabende adfærd.

soeren%20pind-3840x3444-308x276    Justitsminister Søren Pind

Københavns Politi har i den forbindelse den 28. juni 2016 afholdt et møde med Københavns Kommune og ”Husum for Alle”, som består af fire boligselskaber i området, der har indgået et samarbejde med henblik på for områdets beboere at iværksætte indsatser, som skal skabe bl.a. medejerskab for området og gode relationer beboerne imellem. På mødet blev udfordringerne i området drøftet, herunder hvilke tiltag der skulle foretages hen over sommeren 2016 og fremadrettet. Der blev på mødet blandt andet taget initiativ til en intensiveret politiindsats samt daglige besøg i området hen over sommeren af gadeplansmedarbejdere fra Københavns Kommune.

Københavns Politi oplyser endvidere, at lokalpolitiet således har foretaget en intensiv indsats i området hen over sommeren i form af synlig og tryghedsskabende patruljevirksomhed, ligesom lokalpolitiet er gået i dialog med de unge og beboerne i området. Denne indsats har ført til, at den pågældende gruppe har flyttet sig til andre nærvedliggende områder. Lokalpolitiet Nordvest har på den baggrund fortsat den politimæssige indsats i de områder, hvor gruppen af unge nu holder til.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at Lokalpolitiet Nordvest den 15. august 2016 deltog i et møde med Seniorklubben Husumgård, hvor situationen i området blev drøftet, ligesom kontaktoplysninger til lokalpolitiet blev udleveret i tilfælde af, at medlemmerne af seniorklubben observerede nye hændelser.

Situationen i området omkring Husumgård blev endvidere drøftet den 17. august 2016 på et partnerskabsmøde i ”Tingbjerg-Husum Partnerskab”, som er et partnerskab indgået mellem Københavns Kommune, Københavns Politi og en række boligselskaber med henblik på at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed i områderne hvor boligselskaberne er beliggende.

Afslutningsvis har Københavns Politi oplyst, at politikredsen vil fortsætte den intensiverede patruljevirksomhed i området. Københavns Politi vil endvidere i samarbejde med SSP og Københavns Kommune iværksætte en større indsats i forhold til de unge i området med henblik på at afdække, hvem der færdes i området, samt hvilke tiltag, der kan foretages bl.a. med henblik på at sikre trygheden i området.”