Gønge

Svend Poulsen Gønge (ca. 1600- ca. 1679) deltog som officer på dansk side i 1600-tallets svenskekrige. Han var en af de mest kendte snaphaneledere, i eftertiden bedre kendt som “Gøngehøv­dingen”.

Levned og krigsdeltagelse

Man regner med, at Svend Poulsen blev født i Gønge (svensk: Göinge) Herred, som er den nordøstlige del af Skåne, på et tidspunkt mellem 1600 og 1610. Før Skåne blev svensk i 1658 var Gønge et dansk grænseland mod Sverige, og den danske kongemagts behov for befolk­ningens loyalitet gav gønger­ne visse privile­gier. Ifølge en anden hypotese var Svend Poulsen imidlertid født i Halland, som jo også var dansk indtil 1645.

Man hører første gang om Svend Poulsen i 1625, da han blev hvervet til den dan­ske hærs deltagelse i Trediveårskrigen (deltagelsen kaldes i Danmark Kejserkri­gen). Ef­ter det danske nederlag deltog han fortsat i krigen i hollændsk tjeneste, og tilbage i Danmark blev han senere drabant hos Christian 4. Under den så kaldte Horns Krig i Skåne under Torstensson­krigen mel­lem Danmark og Sverige i 1643-1645 hvervede Svend Poulsen et kom­pagni drago­ner til den danske konge. Efter denne krig giftede han sig med en enke og levede som borger i Knærød ved Halmstad i Halland i nogle år.

I Halland levede Svend Poulsen under svensk styre, idet Halland i 1645 var blevet svensk, men han hvervede på ny et kompagni dragoner til Danmark under den nye dansk-svenske krig i 1657-1658, nu som kaptajn. Han førte guerillakrig mod svenskerne i det nordlige Skåne og det sydlige Halland. I den følgende krig 1658-1660 organiserede Svend Poulsen en mod­standsbevægelse mod svenskerne på Sydsjælland, og det er det, han er blevet mest berømt for.

Efter krigen fik han gården Lund­bygård på Sydsjælland som len. Der synes han at have pådra­get sig store økonomiske problemer. Un­der Den Skånske Krig 1675-1679 gik han påny i krigstjeneste og udnævntes i 1676 til major, men spillede ellers ikke nogen større rolle.

Under Den Skånske Krig nævntes han for første gange med tilnavnet Gønge. Muligvis beror det på en sammenblanding med en anden Svend Poulsen, kaldet ”Svend Gønge”, som var no­get ældre end ”Gøngehøvdingen” og ansat i den danske hær i 1650’erne. ”Gønge­høvdingen” Svend Poulsen døde på et tidspunkt kort efter 1679.