Lokaludvalget har mange spændende ønsker til Budget 24

I sensommeren går politikerne på Københavns Rådhus i gang med at forhandle om kommunens budget for 2024. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt følgende ønsker til forhandlingerne:

  • Bedre faciliteter ved Bellahøj Friluftsscene
  • Boardwalk i Kirkemosen
  • Brønshøj Kulturakse
  • Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn

Bedre faciliteter ved Bellahøj Friluftsscene

Lokaludvalget arbejder for at fremme kendskabet til – og brugen af Bellahøj Friluftsscene, som er Københavns eneste af slagsen. Både Bellahøj Parken og Scenen anvendes til dagligt af mange borgere, nærliggende skoler og fritidsinstitutioner til forskellige fritidsformål. Derudover kan Scenen rumme mere end 2000 publikummer og har derfor et stort potentiale for at kunne tiltrække en variation af teatre, festivaler mv. og blive en ny spændende Friluftsscene for hele København. Allerede nu er der mange optrædende og besøgende, blandt andet Det Kongelige Teater med opera i maj, Folketeatret i august, Festivalen En sommerdag på Bellahøj i august, Syng Højt i august, Cirkus Vanløse med en uges børnecirkus i maj mv.

Desværre er toiletterne og omklædningsfaciliteterne i parken ved Bellahøj Friluftsscene ikke i den stand de bør være, hvis stedet fremadrettet skal kunne bruges af mange borgere til gode udendørs kultur- og fritidsformål. Toiletterne er desværre ikke prioriteret på ’toilet-prioriteringslisten’ udarbejdet af forvaltningen. De nuværende toiletter er aflåst, da de vurderes i for dårlig stand, ligesom forvaltningen ikke vurderer behov for dem. Den vurdering deler lokaludvalget ikke. Toiletleje fordyrer arrangementerne for arrangørerne og for udvalget – og det er en skævvridning af konkurrence ift. indendørs arrangementer, hvor der er WC’er.

For at gøre det attraktivt og nemmere – og på sigt billigere – for arrangører at lave arrangementer, så ønsker lokaludvalget, at både publikum, op til 2.000 mennesker, optrædende og de daglige brugere kan få adgang til toiletter – og få adgang til vand. Man ønsker os derfor bedre faciliteter på Bellahøj Friluftsscene, herunder renovering af eksisterende toiletter, et ekstra toilet samt mulighed for omklædning til kunsterne.

Boardwalk i Kirkemosen

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at der prioriteres midler til anlæg af en natursti i form af en såkaldt boardwalk henover Kirkemosen. Under coronakrisen er borgerne begyndt at bruge naturen i højere grad, og en lille bro vil gøre området ved Kirkemosen tilgængeligt og mere attraktivt, så man ikke skal ud til Hareskovvejen, men i stedet kan gå hele vejen rundt om Kirkemosen.

To borgere henvendte sig i december 2020 til lokaludvalget med ønske om at få etableret en stiforbindelse over renden i Kirkemosens nordøstlige hjørne. Projektet vurderes i fin overensstemmelse med udviklingsplanen for Utterslev Mose og helhedsplanen for Mosen. Lokaludvalget nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der sammen med de to borgere og to medlemmer af udvalgets Miljøudvalg arbejdede videre hermed. På den baggrund har lokaludvalget den 5. marts 2021 fremsendt en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget om projektet. Lokaludvalget ønsker, at der afsættes midler til anlæg af boardwalk.

Lige nu holder Lokaludvalget sommerferie, men 1. august er man på banen igen og klar til nye opgaver.

Brønshøj Kulturakse

Lokaludvalget ønsker, at der afsættes midler til en foranalyse af ’Helhedsplan for Brønshøj Kulturakse’. Man har en vision om at udvikle hele området omkring Brønshøj Torv op til og med Brønshøj Vandtårn og skabe bedre sammenhæng mellem de kommunale bygninger på strækningen, både indendørs og udendørs. Formålet er at udnytte områdets potentialer for aktiviteter og fællesskaber – og gøre det mere attraktivt for københavnere, lokale foreninger, erhvervsliv og andre aktører at besøge og bruge bygningerne og udendørsarealerne, som kan bibringe oplevelser og livsudfoldelse for alle. Derfor har lokaludvalget i samarbejde med tegnestuen SLA indsamlet borgernes idéer til udvikling af området og samlet dem i en helhedsplan, som er offentliggjort i december 2021.

Lokaludvalget har i maj 2023 fået sparring på realisering af ’Brønshøj Kulturakse’ af Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen foreslår en foranalyse af projektet, der indebærer en trafikal del i samarbejde med politiet og en byrumsmæssig del, der indebærer evt. involvering af yderligere aktører end dem, lokaludvalget allerede har involveret.
Foranalysen vil med udgangspunkt i helhedsplanen for Brønshøj Kulturakse, udarbejdet af lokaludvalget og arkitektkontoret SLA i 2021, kunne føre til kvalificering af et egentligt fysisk anlægsprojekt i området.

Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn er tidligere blevet renoveret, og der blev herved givet adgang til at anvende det højloftede søjlerum som et nyt kultursted. Rummet benyttes i dag til en bred vifte af kulturelle aktiviteter, koncerter, lyd- og lys installationer m.v. året rundt. Der er imidlertid potentiale for, at Vandtårnet kan blive udnyttet endnu bedre og blive en større bydækkende attraktion, hvis der kan skabes adgang til toppen af tårnet. Adgangen vil give muligheder for at aktivere den eksisterende tank og tekniketage samt tag, hvor der vil kunne etableres en udsigtsplatform med udsigt ud over hele Storkøbenhavn, et spise- og udstillingssted mv.. I tilknytning til yderligere aktivering af tårnet er det ønsket, at der undersøges, om der kan etableres en varig og bedre mulighed end den nuværende belysning af tårnet, hvor belysningen alene er sat op i de 3 vintermåneder, men til stor glæde for borgerne.

Vandtårnet er fredet, og det er som følge heraf en forudsætning at ovenstående grundigt undersøges, da de ønskede forbedringer vil betyde indgreb i tårnets konstruktion. Der ønskes derfor midler til en screening, der skal undersøge mulighederne for bedre benyttelse, tilgængelighed samt belysning af Brønshøj Vandtårn.

Vandtårnet er blevet vartegn for Brønshøj-Husum og indgår i ’helhedsplan for Brønshøj Kulturakse 2021’, som er udarbejdet af lokaludvalget i en borgerinddragende proces i samarbejde med arkitektkontoret SLA, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. En screening af adgangsforholdene til tårnet vil derfor være i tråd med lokaludvalgets og borgernes ønsker for udvikling af området på og omkring Brønshøj Kulturakse og en væsentlig forudsætning for, at man kan arbejde videre med ideerne sammen med private fonde i et samarbejde med kommunen.

Projekter videresendt til budgetforhandlingerne

Lokaludvalget bemærker med tilfredshed, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har sendt disse ønsker videre til budgetforhandlingerne:

  • Oppumpning af vand til Utterslev Mose
  • Naturværksted ved EnergiCenter Voldparken
  • Planlægningsbevilling til Tingbjerg Idrætspark

Afslutningsvis værdsætter lokaludvalget det boligsociale arbejde ’Sammen om Bellahøj’ udfører til gavn for beboere i Bellahøjhusene, naboer i området og for hele kvarteret.